Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

सम्पर्क

*


आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

ठेगाना : प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

फोन नं : ०२१-४७२०४४

फ्याक्स : ०२१-४७२६५३

इमेल : moialprov1@gmail.com, adm.moialprov1@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/आन्तरिक-मामिला-तथा-कानून-मन्त्रालय-प्रदेश-नं-१-169131967081782/

Twitter : https://twitter.com/p1moial

मातहतका कार्यालयहरु