Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

डाउनलोड


Date डाउनलोड Detail Files Action
2077-06-28 एफ.एम. रेडियोसँग सम्बन्धित स्वामित्व हस्तान्तरण पश्चात दिइने निस्साको ढाँचा - अनुसूची-१०
2077-06-28
2077-06-28 संचार संस्थाको हक हस्तान्तरण गर्दा दिने जानकारीको ढाँचा - अनुसूची-८
2077-06-28
2077-06-28 रेडियो.एफ.एम. रीले स्टेशन स्थापनाका लागि इजाजत पत्रको निवेदनको ढाँचा - अनुसूची-६
2077-06-28
2077-06-28 रेडियो_एफ.एम._स्याटेलाईट प्रणालीबाट प्रशारण हुने बाहेकको टेलिभिजनको नवीकरणका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा - अनुसूची-४
2077-06-28
2077-06-28 १०० वाट भन्दा माथि १००० वाटसम्मको रेडियो, एफ.एम. र स्याटेलाईट प्रणालीबाट प्रशारण हुने बाहेकको टेलिभिजनको सञ्चालनका लागि प्रशारण इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु
2077-06-28