Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

लक्ष्य

यस प्रदेशमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै शान्ति¸ सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा कानून निर्माण गदै जन¸ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु यस मन्त्रालयको लक्ष रहेको छ ।

उद्देश्य

प्रदेशमा दिगो शान्ति¸ सुरक्षा र सुशासन कायम राख्ने ।

प्रदेशमा आबश्यक पर्ने कानून तर्जुमा गर्ने र कानूनी परामर्श दिने ।

प्रदेश भित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने ।

प्रदेश स्तरमा सूचना प्रबिधी र संचार सम्बन्धी दर्ता¸ अभिलेख¸ अनुमति¸ नबिकरण¸ अनुगमन र नियमन गर्ने ।

सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन¸ बिश्लेषण र उपयोग गर्ने ।

गुनासो र बिवाद व्यवस्थापन गर्ने ।

बिपद् ब्यबस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय कार्ययोजना निर्माण¸ संचालन र समन्वय गर्ने ।