Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

रेडियो_एफ.एम._स्याटेलाईट प्रणालीबाट प्रशारण हुने बाहेकको टेलिभिजनको नवीकरणका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा - अनुसूची-४