Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५