Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

बन्यो कोसीले भत्काएको पश्चिम तटबन्ध, माननीय मन्त्रीद्धारा निरीक्षण