Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

एफ.एम. रेडियोसँग सम्बन्धित स्वामित्व हस्तान्तरण पश्चात दिइने निस्साको ढाँचा - अनुसूची-१०