Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको अन्तरसम्बन्धः हालसम्मको प्रयास र अवको प्राथमिक्ता विषयक गोष्ठीमा माननीय मन्त्री साथमा सहभागि