Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

रेडियो.एफ.एम. रीले स्टेशन स्थापनाका लागि इजाजत पत्रको निवेदनको ढाँचा - अनुसूची-६