Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

संचार संस्थाको हक हस्तान्तरण गर्दा दिने जानकारीको ढाँचा - अनुसूची-८