Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

२०७९ साल बैशाख महिनाको चालु खर्च तर्फको खर्चो फाँटवारी सम्बन्धमा