Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

२०७९ साल जेष्ठ महिनाको पुँजीगत तर्फको खर्चको विवरण