Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

यस मन्त्रालयको पुँगीगत खर्च र चालु खर्च तर्फको २०७८ कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी