Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

विज्ञान विलास भण्डारी


विज्ञान विलास भण्डारी


विज्ञान विलास भण्डारी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं)

शाखा प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा
पद शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं)
सम्पर्क 9862729912
बहाल मिति २०७५ चैत्र २०