Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रशासन तथा योजना शाखा

महाशाखा प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा